Domů / Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů
Odběr novinek

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů - marketing

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti SEFRAN s.r.o.  pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

I. Předmět úpravy

1. Společnost SEFRAN s.r.o., IČ: 26845881, se sídlem Hybešova 3272/2a, 787 01 Šumperk při své činnosti zpracovává některé osobní údaje nebo je správcem osobních údajů zákazníků a dodavatelů. Tímto vám poskytuje informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“).

II. Správce osobních údajů

1. Správcem osobních údajů je Společnost SEFRAN s.r.o., IČ: 26845881, se sídlem Hybešova 3272/2a, 787 01 Šumperk (dále také jen „SEFRAN“).

2. SEFRAN je provozovatelem internetového obchodu s názvem STAVEBNÍ OBCHOD, který je provozován nebo uveden (odkazem), na internetových stránkách http://www.stavebniobchod.cz/ (dále jen „Internetový obchod“).

3. SEFRAN je možné kontaktovat písemně na adrese Hybešova 3272/2a, 787 01 Šumperk, elektronicky na adrese sefran@sefran.cz nebo telefonicky na tel. čísle:  +420 725 977 775.

III. Účely zpracování osobních údajů

1. Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu za účelem:

- plnění povinností vyplývajících ze smluv;

- plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;

- komunikace se zákazníky a obchodními partnery, vč. zasílání informací potřebných pro plnění smluv;

- zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb;

- vymáhání právních povinností;

- zajištění ochrany práv a oprávněných zájmů.


IV. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Zpracovávány jsou osobní údaje uvedené níže:

- Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, IČ, DIČ, firma, pozice ve firmě

- Kontaktní údaje: e-mail, telefonní čísla, ID datové schránky, kontaktní adresy

- Údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích

- Další údaje: číslo účtu, přehled obchodování, případně údaje související s vymáháním pohledávek (přehled exekucí, majetku), uživatelské jméno a heslo, údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení.


2. SEFRAN osobní údaje získává od subjektů údajů nebo z veřejně dostupných zdrojů (např. obchodní a živnostenský rejstřík) a osobní údaje nenakupuje ani neprodává.
 

V. Zasílání obchodních sdělení

SEFRAN zasílá obchodní sdělení zákazníkům, kteří o to požádají. Dále pak na základě svého oprávněného zájmu zákazníkům, kteří u nás v minulosti nakoupili obdobné zboží nebo služby. Zákazník může kdykoliv jednoduše odmítnout zasílání obchodních sdělení. Odkaz pro odhlášení naleznete v zápatí každého e-mailu, který obsahuje obchodní sdělení. Případně je možné kontaktovat SEFRAN na adrese sefran@sefran.cz
 

VI. Příjemci osobních údajů

1. K osobním údajům mohou mít přístup tyto kategorie příjemců:
-oprávnění pracovníci SEFRANU
- daňový poradce, účetní, právní zástupce a další odborní konzultanti;
- dopravci;
- správci interních systémů, poskytovatelé služeb v souvislosti s provozem webů a interních systémů,

- certifikační společnosti,

- poskytovatel služby zjišťování spokojenosti Ověřeno zákazníky a zprostředkovatel našich prodejů společnost Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727.

2. Osobní údaje jsou předávány jen v nezbytném rozsahu, a pokud je to potřebné. Ochrana osobních údajů je zajištěna uzavřenými smlouvami o zpracování osobních údajů, o mlčenlivosti nebo zákonnou povinností mlčenlivosti.

3. Při splnění zákonných podmínek mohou být osobní údaje zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

VII. Důvody zpracování

1. SEFRAN zpracovává osobní údaje zákazníků a obchodních partnerů na základě následujících právních důvodů:

- plnění smlouvy;

- plnění právní povinnosti;

- platný souhlas se zpracováním osobních údajů;

- oprávněný zájem.


2. Oprávněný zájem SEFRANU na zpracování osobních údajů je dán zejména v těchto případech:
- ochrana důležitých práv Servis PNT vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a smluv,
- ochrana majetku Servis PNT.;
- vymáhání případných pohledávek.

VIII. Doba zpracování osobních údajů

1. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vzájemného vztahu a dále po dobu, po kterou je možné uplatňovat vzájemná práva a povinnosti z těchto vztahů (pokud příslušné právní předpisy nestanoví lhůtu delší). Jestliže probíhá zpracování na základě oprávněného zájmu, bude ukončeno, jakmile oprávněný zájem pomine.

2. V případě zpracovávání osobních údajů na základě uděleného souhlasu, považuje se souhlas za udělený na dobu 5 let.

IX. Práva subjektu údajů

1. Ve vztahu k prováděnému zpracování vašich osobních údajů SEFRANEM máte následující práva:

a)         právo na přístup k osobním údajům;

b)         právo na opravu;

c)         právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d)         právo na omezení zpracování údajů;

e)         právo vznést námitku proti zpracování; a

f)         právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Ad a) Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Ad b) Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Ad c) Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zpracování je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo nám to ukládá zákonná povinnost.

Ad d) Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Ad e) Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

2. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na kontaktní adrese uvedené v čl. II tohoto dokumentu.

3. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.ooou.cz)

X. Závěrečná ustanovení

1.    Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají.
2.    Tyto podmínky zpracování osobních údajů platí od 1.10.2021

SEFRAN s.r.o.

František Seidl, jednatel