Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím prostředků komunikace na dálku

platné a účinné od 20.08.2021

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) vztahy mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) definované v následujícím odstavci těchto VOP.

2. Smlouvou se podle těchto VOP rozumí kupní smlouva, uzavřená mezi společností SEFRAN s.r.o., IČ: 26845881, se sídlem Hybešova 3272/2a, 787 01 Šumperk, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 50289, jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „Prodávající“) a fyzickou nebo právnickou osobou, jako kupujícím na straně druhé (dále jen „Kupující“), jejímž předmětem je koupě zboží Kupujícím, uskutečněná prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího s názvem STAVEBNÍ OBCHOD, který jsou provozován nebo uveden (odkazem), na internetových stránkách http://www.stavebniobchod.cz/ (dále jen „Internetový obchod“).

3. Kupující je při uzavírání Smlouvy v postavení spotřebitele nebo podnikatele. V závislosti na tomto postavení mohou tyto VOP přiznávat Kupujícímu různá práva a povinnosti, a to tím, že používají ve svých ustanoveních pojmů „Kupující – spotřebitel“ a „Kupující – podnikatel“, jak jsou tyto pojmy definované níže v těchto VOP. Pojem „Kupující“ se dle těchto VOP vztahuje jak na Kupujícího - spotřebitele, tak i Kupujícího – podnikatele.

4. Kupující je při uzavírání Smlouvy v postavení spotřebitele tehdy, pokud uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (Kupující v postavení spotřebitele je dále označován také jako „Kupující - spotřebitel“).

5. Kupující je při uzavírání Smlouvy v postavení podnikatele tehdy, pokud je podnikatelem ve smyslu platných právních předpisů a uzavírá Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností (Kupující v postavení podnikatele je dále označován také jako „Kupující - podnikatel“). Pokud Kupující uvede v objednávce své identifikační číslo, považuje se pro účely těchto VOP vždy za Kupujícího – podnikatele.

 

II. SDĚLENÍ PRODÁVAJÍCÍHO PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

1. Provozovatelem Internetového obchodu je:

SEFRAN s.r.o.

IČ: 26845881, DIČ: CZ26845881

se sídlem Hybešova 3272/2a, 787 01 Šumperk

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 50289

kontaktní údaje:

e-mail: sefran@sefran.cz

telefon: +420 725 977 775

web: http://www.sefran.cz/

2. Náklady na prostředky komunikace na dálku se nijak neliší od základní sazby (tj. internetové i telefonické připojení se řídí podmínkami operátora Kupujícího), Prodávající si v souvislosti s použitím prostředků komunikace na dálku neúčtuje žádné další poplatky (vyjma případné smluvní přepravy zboží a zvoleného způsobu úhrady kupní ceny, které si Kupující vybere a jejichž cena je uvedena u konkrétní varianty přepravy či platby nebo v Cenové nabídce).

3. Prodávající zpravidla požaduje úhradu kupní ceny v plné výši před převzetím zboží Kupujícím od Prodávajícího, popř. požaduje uhrazení zálohy na kupní cenu ve výši celé kupní ceny zboží.

4. Ceny zboží jsou v Internetovém obchodu uváděny bez DPH i včetně DPH, avšak bez uvedení nákladů na dodání zboží a nákladů spojených se zvoleným způsobem úhrady kupní ceny. Tyto náklady se liší podle zvoleného způsobu dopravy, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady kupní ceny. Uvedené ceny platí pouze pro nákup v Internetovém obchodu.

5. Internetový obchod nabízí dvě možnosti dopravy zboží, a to:

 • osobní odběr na pobočce na adrese Hybešova 3272/2a, 787 01 Šumperk
 • doprava na adresu určenou Kupujícím v objednávce (do místa určení).

 

6. Za osobní odběr zboží na pobočce Prodávající neúčtuje žádné poplatky. V případě volby osobního odběru zboží na pobočce je možné uhradit kupní cenu hotově na pobočce, platební kartou na pobočce nebo převodem na účet (zálohově). Prodávající za tyto způsoby platby kupní ceny neúčtuje žádné další poplatky.

7. Cena za dopravu na adresu určenou v objednávce se odvíjí od rozměrů, váhy zboží a vzdálenosti dopravy (počtu km). V případě dopravy na adresu určenou Kupujícím lze kupní cenu uhradit hotově, převodem na účet (zálohově) nebo platební kartou na pobočce. Za tyto způsoby platby Prodávající neúčtuje žádné poplatky. Kupní cenu lze uhradit také dobírkou, která je zpoplatněna.

8. Prodávající nabízí v Internetovém obchodě stavební materiál, u něhož nelze předem určit přesnou váhu a rozměry. V případě volby dopravy zboží na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce proto před odesláním objednávky ještě není přesná cena dopravy známa. Pokud Kupující zvolí v objednávce dopravu do místa určení, Prodávající na objednávku zareaguje tak, že Kupujícímu zašle e-mailem, na emailovou adresu Kupujícího, kterou Kupující uvedl v Objednávce, Cenovou nabídku, ve které bude uveden soupis objednaného zboží včetně ceny a nabídka přesného způsobu dopravy a ceny dopravy objednávaného zboží (dále jako „Cenová nabídka“). Pokud následně Kupující Cenovou nabídku odsouhlasí, je okamžikem odsouhlasení Cenové nabídky uzavřena Smlouva. 

9. V případě osobního odběru na pobočce je Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena okamžikem, kdy Prodávající Objednávku Kupujícímu potvrdí tím, že zašle Kupujícímu oznámení o potvrzení Objednávky na emailovou adresu Kupujícího, kterou Kupující uvedl v Objednávce.

III: PRÁVO KUPUJÍCÍHO-SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. V případě, že Smlouva je uzavřena s Kupujícím – spotřebitelem, má Kupující – spotřebitel právo od Smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží:

 • ode dne následujícího po dni, kdy Kupující nebo Kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží  v případě Smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží,
 • ode dne následujícího po dni, kdy Kupující nebo Kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží v případě Smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 

2. Toto odstoupení je Kupující-spotřebitel povinen zaslat na adresu sídla Prodávajícího, tj. SEFRAN s.r.o., Hybešova 3272/2a, 787 01 Šumperk nebo elektronicky na e-mailovou adresu sefran@sefran.cz.

3. Kupující-spotřebitel je pro odstoupení od smlouvy oprávněn využít formulář, který tvoří přílohu těchto VOP.

4. Toto právo Kupujícího-spotřebitele odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů se nevztahuje na Smlouvy o:

 • poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího - spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy;
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího - spotřebitele nebo pro jeho osobu (to se týká například střešní krytiny vyráběné na míru podle přání Kupujícího);
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím - spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující - spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů;
 • dopravě nebo využití volného času, pokud Prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu;
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího - spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, Prodávající zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové Smlouvy odstoupit;

 

5. V případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující-spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a  náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6. Odstoupí-li Kupující-spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu-spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující-spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

7. Jestliže Kupující-spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu-spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8. Odstoupí-li Kupující-spotřebitel od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu-spotřebiteli dříve, než mu Kupující-spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Kupující-spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. 

9. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Prodávající nevydal žádný kodex chování.

10. Smlouva, resp. příslušná objednávka a faktura, bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího, a na žádost Kupujícího - spotřebitele bude Kupujícím-spotřebiteli zaslána.

IV. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupující podává Prodávajícímu návrh na uzavření Smlouvy tím, že objedná zboží z nabídky Internetového obchodu (tzv. zboží vloží do košíku), a následně vyplní a Prodávajícímu odešle (potvrdí) Internetovým obchodem vygenerovaný návrh objednávkového formuláře, který bude obsahovat alespoň identifikaci zboží, jeho cenu, zvolený způsob dopravy (popř. osobní odběr zboží na pobočce) a zvolenou metodu platby kupní ceny. Kupující vyplní zejména své identifikační údaje, dodací adresu (místo určení), emailovou adresu, na kterou mu má být zasláno potvrzení objednávky (resp. návrh přesného způsobu a ceny dopravy) a své telefonní číslo. Kupujícím vyplněný a potvrzený objednávkový formulář je dále označován jako „Objednávka“.

2. Kupní cenou zboží je cena, která je v Internetovém obchodě u daného zboží uvedena v okamžiku odeslání (potvrzení) Objednávky. V ceně zboží nejsou zahrnuty náklady související s dopravou zboží Kupujícímu a zvoleným způsobem úhrady kupní ceny. Tyto ceny jsou uvedeny samostatně u jednotlivých způsobů úhrady kupní ceny a dopravy zboží v návrhu objednávky a Kupující si je při vyplňování návrhu objednávky sám volí. Pro různá zboží mohou být v návrhu objednávky uvedeny různé způsoby úhrady kupní ceny a dopravy zboží a jejich cena, popř. i pouze jedna jejich varianta.

3. Každá z položek nabízených v Internetovém obchodu je doprovázená popisem základních vlastností, případně detailním popisem a vyobrazením. Identifikace a tento popis zboží určuje kvalitu a jakost zboží, která bude dodána Kupujícímu. To neplatí o vyobrazení zboží v Internetovém obchodě, které je pouze ilustrativní a není určujícím pro barvu tvar, velikost ani vzhled zboží. Vyobrazení zboží v Internetovém obchodě není vzorkem ani předlohou.

4. Kupující je povinen vyplnit veškeré údaje návrhu objednávky, které jsou určeny pro doplnění, seznámit se s těmito VOP a udělit souhlas se zněním těchto VOP.

5. Internetový obchod nabízí dvě možnosti dopravy zboží, a to:

 • osobní odběr na pobočce na adrese Hybešova 3272/2a, 787 01 Šumperk
 • doprava na adresu určenou Kupujícím v objednávce.

 

6. Prodávající nabízí v Internetovém obchodě stavební materiál, u něhož nelze předem určit přesnou váhu, rozměry a vzdálenost dopravy (počet km). V případě volby dopravy zboží na adresu určenou Kupujícím v objednávce proto před odesláním Objednávky ještě není přesná cena dopravy známa. Pokud Kupující zvolí v Objednávce dopravu do místa určení, Prodávající na objednávku zareaguje tak, že Kupujícímu zašle e-mailem, na emailovou adresu Kupujícího, kterou Kupující uvedl v Objednávce, Cenovou nabídku, ve které bude uveden soupis objednaného zboží včetně kupní ceny a nabídka přesného způsobu dopravy a ceny dopravy objednávaného zboží (dále jen jako „Cenová nabídka“). Pokud následně Kupující Cenovou nabídku odsouhlasí, je okamžikem odsouhlasení Cenové nabídky uzavřena Smlouva. 

7. V případě osobního odběru na pobočce je Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena okamžikem, kdy Prodávající Objednávku Kupujícímu potvrdí tím, že zašle Kupujícímu oznámení o potvrzení Objednávky na emailovou adresu Kupujícího, kterou Kupující uvedl v Objednávce.

8. Veškeré údaje a informace uvedené Kupujícím do „poznámky“ v Objednávce (dále jen „Poznámky“) nejsou součástí uzavřené Smlouvy. Odesláním Objednávky obsahující Poznámky Kupující projevuje vůli uzavřít Smlouvu i v případě, že Prodávající nebude s Poznámkami souhlasit. Poznámky se stávají součástí Smlouvy pouze v případě, že Kupující v potvrzení Objednávky, či samostatně později, výslovně potvrdí, že s Poznámkami souhlasí. Pokud Prodávající Poznámky výslovně neakceptuje, platí, že Prodávající s Poznámkami nesouhlasí a Poznámky se tak nestávají součástí Smlouvy.

9. Dopustí-li se Kupující při vyplňování Objednávky chyby, je oprávněn a povinen kontaktovat Prodávajícího telefonicky nebo e-mailem na kontakty uvedené v těchto VOP a informovat Prodávajícího o chybě. Prodávající vynaloží maximální úsilí, aby takto vzniklá chyba byla opravena. Pokud zjevnou chybu v Objednávce odhalí Prodávající, je povinen kontaktovat Kupujícího na e-mailovou adresu nebo telefonní kontakt, uvedené v Objednávce, aby si ověřil, zda se skutečně jedná o chybu a tuto po vyjasnění věci v součinnosti s Kupujícím opraví.

10. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

11. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

12. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

13. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

14. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když Kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

15. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Uzavřením Smlouvy se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží uvedené v Objednávce a umožní mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a Kupující se zavazuje, že zboží uvedené v Objednávce převezme a zaplatí Prodávajícímu jeho kupní cenu a náklady spojené s dopravou zboží Kupujícímu a zvoleným způsobem úhrady kupní ceny.

2. Práva a povinnosti neupravené v Smlouvě ani v těchto VOP, se řídí ustanovením Občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2079 a násl. Občanského zákoníku o smlouvě kupní. Pokud Smlouvu uzavírá Kupující - podnikatel, neužijí se na Smlouvu ustanovení § 2158 až § 2174 Občanského zákoníku.

VI. DODACÍ PODMÍNKY

1. Prodávající odevzdá Kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Prodávající předá Kupujícímu i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu se Smlouvou.

2. Pokud strany ve Smlouvě nesjednají jiný čas dodání zboží, dodá Prodávající Kupujícímu zboží v přiměřené době vzhledem k možnostem Prodávajícího:

 • u zboží, které je skladem, nejpozději jednoho týdne od uzavření Smlouvy a zaplacení kupní ceny zboží (je-li dohodnuta platba předem) podle toho, která skutečnost nastane později.
 • u zboží, které není skladem, dle výrobních možností výrobce, a po zaplacení kupní ceny zboží (je-li dohodnuta platba předem).
 • přesný termín dodání zboží Prodávající oznámí Kupujícímu telefonicky nebo e-mailem, na kontakty uvedené v Objednávce, alespoň dva (2) pracovní dny předem. V případě, že nastanou mimořádné okolnosti bránící řádnému plnění Prodávajícího, které nastaly nezávisle na vůli Prodávajícího a nemohly být Prodávajícím odvráceny (vyšší moc), má Prodávající právo přiměřeně prodloužit dodací lhůty dodávky zboží (alespoň o lhůtu, po kterou vyšší moc bránila ve splnění povinnosti).

 

4. V případě dodání do místa určení, bude zboží dodáno do místa dodání, uvedeného v Objednávce.

5. Má-li Prodávající zboží odeslat Kupujícímu – podnikateli, odevzdá zboží Kupujícímu, tím, že zboží předá prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího - podnikatele a umožní Kupujícímu - podnikateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

6. Má-li Prodávající zboží odeslat Kupujícímu - spotřebiteli, je zboží odevzdáno Kupujícímu - spotřebiteli, až když dopravce zboží Kupujícímu - spotřebiteli předá.

7. V případě, že podle Smlouvy zajišťuje dopravu zboží do místa dodání Prodávající, je Kupující povinen zajistit, aby v místě dodání a v den dodání (přesný čas Prodávající určí alespoň jeden (1) pracovní den předem) byla přítomna osoba oprávněná za Kupujícího zboží převzít, a to neprodleně po příjezdu dopravního prostředku, jinak Kupující odpovídá Prodávajícímu za škodu, která mu tím bude způsobena (zejména za náklady na čekání dopravce, ušlý zisk, škodu a sankce uplatněné po Prodávajícím třetími osobami za zpoždění dalších dodávek realizovaných v rámci jedné přepravy, atd.).

8. Pokud Kupující písemně alespoň jeden (1) pracovní den před dodáním zboží neinformuje Prodávajícího o konkrétní osobě, která bude oprávněna zboží od Prodávajícího převzít v místě dodání, platí, že osoba nacházející se v místě dodání je oprávněna za Kupujícího zboží převzít, vykonat prohlídku zboží a případné vady oznámit Prodávajícímu.

9. Kupující je povinen při převzetí zboží toto řádně prohlédnout za účelem zjištění, zda dodávané zboží odpovídá z hlediska kvality, jakosti a množství Smlouvě a zda nemá vady. Prohlídku zboží je Kupující - podnikatel povinen uskutečnit v místě dodání. Kupující – spotřebitel je povinen prohlídku zajistit bez zbytečného odkladu po převzetí zboží.

10. Prodávající odevzdá Kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Jak je již výše uvedeno vyobrazení zboží v Internetovém obchodu, je pouze ilustrativní a není určujícím pro barvu tvar, velikost ani vzhled zboží. Vyobrazení zboží v Internetovém obchodu není vzorkem ani předlohou.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží. Kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením jeho kupní ceny.

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží v místě dodání, nebo v okamžiku, kdy se Kupující dostane do prodlení se splněním povinnosti zboží převzít, a to podle toho, která skutečnost nastane dříve.

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Pokud Prodávající ve Smlouvě nebo v nabídce zboží zveřejněné u konkrétního zboží v Internetovém obchodu poskytne Kupujícímu záruku, zavazuje se tím, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.

2. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

3. Určují-li Smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.

4. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

5. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího vnější událost, nebo sám Kupující. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

IX. JAKOST PŘI PŘEVZETÍ  A ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Prodávající odevzdá Kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Prodávající předá Kupujícímu i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu se Smlouvou.

2. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí věc jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek jakost nebo provedení věci rozdílně, nikoli však rozporně, musí věc odpovídat smlouvě i vzorku nebo předloze. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající věc pro přepravu. Vyplývá-li ze Smlouvy nebo z povahy Zboží, že množství je určeno jen přibližně, určí přesné množství Prodávající. Má se za to, že odchylka nesmí přesáhnout pět procent množství určeného ve Smlouvě.

3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu-spotřebiteli, že v době, kdy Kupující-spotřebitel  věc převzal,

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4. Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v čl. IX. odst. 1, odst. 2 těchto VOP. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.  Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

5. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na Kupujícího.

6. Při předčasném plnění může Prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání věci. Výkonem svého práva nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo Kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno.

7. Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou Kupující předal Prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li Prodávající, že na nevhodnost předané věci Kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit. To platí, i pokud způsobil vadu věci postup Prodávajícího podle návrhů, vzorků nebo podkladů, které mu Kupující opatřil.

8. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho Prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

9. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

10. Připouští-li to povaha koupě, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby byly předvedeny její funkce.

11. Jedná-li se o Smlouvu uzavřenou s Kupujícím-spotřebitelem, a projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

12. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím; nebo vyplývá-li to z povahy věci.

 

13. Ujednají-li Prodávající a Kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání. To neplatí, pokud strany zkrátily tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží; ujednaly-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby.

14. U Smluv uzavřených s Kupujícím - podnikatelem odpovídá Prodávající pouze za vady, které má zboží v okamžiku převzetí Kupujícím, neposkytl-li pro konkrétní zboží Prodávající záruku výslovně ve Smlouvě, či nabídce zboží zveřejněné v Internetovém obchodu.

15. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

16. Má-li zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

17. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Kupující nemůže vadné zboží užívat.

18. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

19. Kupující – podnikatel je povinen vady zboží oznámit Prodávajícímu v následujících lhůtách:

 • množstevní vady je Kupující povinen uvést nejpozději při převzetí zboží,
 • zjevné vady Kupující uvede při převzetí zboží. Pokud zjevné vady nemohly být zjištěny s vynaložením veškeré péče při převzetí zboží, oznámí je Kupující Prodávajícímu písemně, a to bezodkladně poté co je zjistí, vždy však nejpozději do 10 dnů od převzetí zboží;
 • skryté vady zboží Kupující oznámí Prodávajícímu bezodkladně po jejich zjištění, nejpozději však do 6 měsíců od přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího.

 

20. Po uplynutí lhůt uvedených k oznámení vad zboží, nebude právo Kupujícího – podnikatele z vad zboží přiznáno.

21. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost za účelem zjištění oprávněnosti reklamace, zejména umožnit prohlídku reklamovaného zboží.

X. NÁROKY Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY A REKLAMACE

1. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v čl. IX. odst. 3 těchto VOP, může Kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující--spotřebiteli i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupujíc-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.

2. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
 • na odstranění vady opravou zboží;
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • odstoupit od Smlouvy.

 

3. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit.

4. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení Smlouvy, jak je uvedeno dále.

5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží. Volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

7. Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

8. Do odstranění vady nemusí Kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

9. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit.

10. Při dodání nového zboží vrátí Kupující Prodávajícímu zboží původně dodané (včetně veškerého dodaného příslušenství).

11. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

12. Kupující je povinen oznámit vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. Kupující oznámí vadu písemně na adresu SEFRAN s.r.o., IČ: 26845881, se sídlem Hybešova 3272/2a, 787 01 Šumperk nebo osobně v provozovně Prodávajícího na adrese Hybešova 3272/2a, 787 01 Šumperk nebo elektronicky na e-mailovou adresu sefran@sefran.cz. Prodávající je povinen Kupujícímu-spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

13. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci Kupujícího ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím- spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se v případě Kupujícího-spotřebitele považuje za podstatné porušení smlouvy.

14. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

XI .ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. V případě, že tomuto okamžiku předchází expedice zboží nebo poskytnutí služby zákazníkovi, je poplatník povinen zaslat správci daně údaje o evidované tržbě a vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, nejpozději k okamžiku expedice zboží nebo poskytnutí služby zákazníkovi. To neplatí v případě, že je zboží expedováno nebo služba poskytnuta ještě před okamžikem vydání příkazu k provedení platby.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých z kupní smlouvy je kompetentní Česká obchodní inspekce, (stránky: www.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz, web: https://adr.coi.cz, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2).

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu Smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad Smlouvy v českém jazyce.

4. Ukáže-li se některé ustanovení těchto VOP a/nebo Smlouvy neplatné či neúčinné, tak nemá tato skutečnost vliv na platnosti či účinnost ostatních ustanovení VOP a/nebo Smlouvy.

5. Ukáže-li se některé z ustanovení VOP a/nebo Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení VOP a/nebo Smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku.

6. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání smluvních stran ve Smlouvě mají přednost před těmito VOP.

7. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto VOP. Kupující je vázán zněním VOP, které jsou platné a účinné v okamžiku, kdy Prodávajícímu odeslal svoji Objednávku, respektive v okamžiku, kdy potvrdil Cenovou nabídku.

8. Tyto VOP a jejich změny jsou veřejně přístupné v sídle Prodávajícího a také na internetové adrese stavebniobchod.cz

9. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 20.08.2021 a v plném rozsahu ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí.